Pravna poruka

  Kompanija Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ( u daljem tekstu : „Teva“), održava ovaj sajt ( u daljem tekstu „Sajt“) radi vaše lične informacije, edukacije i komunikacije. Za vreme dok slobodno razgledate ovaj Sajt , molimo vas da imate u vidu da vaš pristup ovom sajtu i njegovo korišćenje podleže dole navedenim terminima i uslovima ( u daljem tekstu „Termini i uslovi“) , kao i odredbama važećih zakona. Samim pristupom i razgledanjem ovog Sajta , vi , bez ograničenja ili kvalifikacije , prihvatate Termine i uslove i priznajete da se bilo kakav drugi sporazum sačinjen između vas i kompanije Teva, a koji se tiče ovog Sajta , zamenjuje u onoj meri u kojoj je isti u suprotnosti sa ovim , ovde navedenim Terminima i uslovima.
  Strogo je zabranjeno korišćenje ili povezivanje za bilo koji sadržaj sa ovog sajta, osim onoga koje je predviđeno u datim Terminima i uslovima.
  Termini i uslovi

  1. Vi treba da podrazumevate da je sve što vidite ili pročitate na ovom Sajtu zaštićeno autorskim pravima i da se ne može koristiti bez pismene dozvole kompanije Teva, osim u onim slučajevima koji su predviđeni u ovim Terminima i uslovima ili u tekstu koji se nalazi na Sajtu. Kompanija Teva ne garantuje , niti izjavljuje da vaše korišćenje materijala koji je izložen na sajtu neće dovesti do kršenja prava neke treće strane ili strana. Ništa od onoga što sadrži ovaj sajt se, ni putem implikacije, zabrane korišćenja prethodne izjave, sprečavanjem tužbe ili na drugi način, ne sme smatrati odobrenjem ,odnosno dozvoljavanjem korišćenja bilo koje licence ili prava na korišćenje nekog od Tevinih prava na intelektualnu svojinu (uključujući i , ali bez oraničenja samo na : patent, zaštićeni znak, trgovački naziv, autorsko pravo ili trgovačku poslovnu tajnu).
  2. Vi možete preuzeti materijal koji je izložen na Sajtu radi nekomercijalnog korišćenja,odnosno radi vaše lične upotrebe,pod uslovom da vi takođe zadržite sva autorska prava i sve svojinske napomene koje su sadržane u materijalu ili su posebno navedene na Sajtu. Vama nije dozvoljeno da preuzeti materijal distribuirate, menjate , prenosite, ponovo korstite, ponovo šaljete odnosno postavljate na sajt, niti da sadržaj Sajta , uključujući tekst, audio ili video snimke, koristite u javne ili komercijalne svrhe.
  3. Snimci ljudi ili mesta koji su izloženi na ovom Sajtu , predstavljaju bilo vlasništvo kompanije Teva, ili su korišćeni uz dobijenje dozvole od strane kompanije Teva. Upotreba ovih snimaka sa vaše strane ili sa strane neke osobe koju ste vi ovlastili , strogo je zabranjena, osim ako nije posebno odobrena shodno odredbama navedenih Termina i uslova ili shodno odredbama datim na bilo kom drugom mestu na ovom Sajtu. Bilo kakvo , neovlašćeno korišćenje snimaka može dovesti do kršenja autorskih prava, zatim prava na zaštićeni znak ,prava na privatnost i publicitet, kao i do kršenja propisa i statuta vezanih za komunikacije. Takođe vas obaveštavamo da će ,u slučaju da dođe do bilo kakvog kršenja, kompanija Teva vrlo agresivno sprovoditi,odnosno ostvaritvati sva svoja prava na intelektualnu svojinu i to do potpunog ispunjenja svih zakonskih mera, uključujući i podnošenje zahteva za sprovođenje krivičnog postupka protiv počinilaca.
  4. Logo zaštitnih znakova kao i servisne oznake koje su izložene na Sajtu (zajednički naziv u daljem tesktu : „zaštićeni znakovi“), uključujući i znakove Teva i Kopakson (Copaxone) su registrovani i neregistrovani znakovi kompanije Teva i drugih kompanija. Ništa od onoga što sadrži ovaj sajt se, ni putem implikacije, zabrane korišćenja prethodne izjave, sprečavanjem tužbe ili na drugi način, ne sme smatrati odobrenjem korišćenja bilo koje licence ili prava na korišćenje bilo kojeg od zaštićenih znakova , bez dobijanja pismene dozvole od strane kompanije Teva ili neke od trećih strana koje mogu biti vlasnici pojedinih zaštićenih znakova.
  5. Kompanija Teva nije izvršila pregled svih sajtova koji su povezani za ovaj Sajt i nije ni na koji način odgovorna za sadržaje stranica koje se nalaze van ovog Sajta, niti za sadržaje sajtova koji su vezani za ovaj Sajt. Vaše povezivanje na takve sajtove,odnosno razgledanje tih strana koje su van ovog Sajta je na vaš, sopstveni rizik.
  6. Iako kompanija Teva ulaže sve razumne napore da na Sajtu objavi tačne i ažurirane informacije, ona ne garantuje za njihovu tačnost. Teva se neće preuzeti odgovornost , niti se na bilo koji način može smatrati odgovornom ni za kakvu radnju koja je preduzeta na osnovu informacija koje su prezentirane na ovom Sajtu. Svi korisnici ovog Sajta su saglasni da je korišćenje ovog Sajta na njihov sopstveni rizik. Kompanija Teva ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve greške odnosno omaške koje se mogu pojaviti u sadržaju ovog Sajta.
  7. Upotreba ovog Sajta ,odnosno razgledanje njegovog sadržaja je na vaš , sopstveni rizik. Ni kompanija Teva , niti bilo koja druga strana koja je uključena u kreiranje, produkciju ,tzv. hosting ili dostavu sadržaja ovog Sajta , nije ogovorna ni za kakvu direktnu , slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ,niti za kaznenu odštetu ,odnosno nije odgovorna ni za kakvu štetu do koje može doći na osnovu vašeg pristupa ovom Sajtu , odnosno na osnovu korišćenja njegovog sadržaja. Bez ikakvog ograničavanja na napred navedeno, sve što se nalazi na ovom sajtu vam je obezbeđeno u viđenom stanju ,odnosno : „TAKVO- KAKVO JE“, BEZ PRUŽANJA BILO KAKVE GARANCIJE KOJA BI BILA IZRAŽENA ILI PODRAZUMEVANA, UKLJUČUJUĆI I , ALI BEZ OGRANIČENJA SAMO NA , PODRAZUMEVANE GARANCIJE O STANJU ZA PRODAJU ,O PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, ILI GARANCIJE O NEKRŠENJU ZAKONA, ODNOSNO O NEPOVREĐIVANJU PRAVA. Molimo vas da imate u vidu da neki od organa pravne nadležnosti mogu da ne dozvole isključenje,odnosno izostavljanje impliciranih garancija , tako da se neki od navedenih izuzetaka neće odnositi na vas. Proverite vaše lokalne zakone radi uvida u postojanje bilo kakvih restrikcija ili ograničenja koja se tiču izostavljanja impliciranih garancija.
  8. Komapnija Teva , takođe, ne preuzima odgovornost , niti se može smatrati odgovornom za bilo kakva oštećenja vašeg kompjutera , ili za pojavu kompjuterskih virusa kojima se može inficirati vaš kompjuter ili druga, vaša svojina , a do čega je došlo usled vašeg pristupa ovom Sajtu , odnosno usled toga što ste koristili ,odnosno razgledali sadržaj ovog Sajta ili ste sa ovog Sajta preuzimali neki materijal, podatake , tekst , video ili audio snimke.
  9. Bilo kakva komunikacija koju obavljate sa ovim Sajtom ili materijal koji prenesete na ovaj sajt bilo elektronskom poštom ili na drugi način , neće biti smatran poverljivim niti svojinskim. Sve što vi pošaljete odnosno prenesete na Sajt , kompanija Teva ili njene filijale mogu slobodno da koriste u bilo koje svrhe, uključujući i , ali bez ograničenja samo na , svrhu reprodukcije, otkrivanja informacija, prenos podataka, objavljivanje, emisiju i odašiljanje.Osim toga , kompanija Teva može slobodno, u bilo koju svrhu,da koristi bilo kakve ideje ,koncepte, znanje ili tehnike koje su sadržane u svakoj komunikaciji koju ste vi poslali na ovaj Sajt , uključujući i , ali bez ograničenja samo na , potrebe razvoja kompanije, proizvodnju , marketing i prodaju proizvoda uz korišćenje pomenutih ideja, koncepata , znanja ili tehnika.
  10. Iako kompanija Teva može , povremeno , pratiti odnosno pregledati diskusije ,rasprave, četove ,postinge, prenose, table sa porukama ili slično na svom Sajtu, Teva nije u obavezi da to čini i ista ne preuzima niti snosi bilo kakvu odgovornost koja može proisteći iz sadržaja bio koje od tih lokacija , odnosno kompanija Teva se ne može smatrati odgovornom ni za kakvu grešku , pismenu , javnu ili usmenu klevetu, omašku , lažnu informaciju, objavu promotivnog materijala, skarednost, pornografiju, vulgarnost, opasnost, objavljivanje odnosno razotkrivanje privatnosti ili za bilo kakvu netačnost sadržanu u informacijama koje sadrže navedene lokacije odnosno materijal poslat na ovaj Sajt. Zabranjeno je slanje , odnosno objavljivanje ili prenošenje bilo kakvog nezakonitog , promotivnog, pretećeg , klevetničkog ,nemoralnog,skarednog,skandaloznog,pornografskog ili vulgarnog materijala ili bilo kojeg drugog materijala koji bi se mogao sastojati od, ili bi mogao podsticati tj. ohrabrivati obavljanje radnji koje se smatraju krivičnim delom,zatim sadržaja koji mogu dovesti do građanske odgovornosti ili koji na neki način mogu dovesti do kršenja zakona. Kompanija Teva će, u potpunosti, sarađivati sa odgovarajućim organima vlasti ili sa sudskim organima u pogledu otkrivanja odnosno usmeravanja na otkrivanje identiteta osobe ili osoba koje su postavile na sajt ili poslale navedene neprilične informacije ili materijale.
  11. Ovaj Sajt može sadržati informacije o proizvodima i uslugama širom sveta, od kojih nisu svi proizvodi ,odnosno usluge dostupne na svakoj lokaciji.Pozivanje na proizvod ili uslugu na ovom Sajtu ne podrazumeva da će taj proizvod ili usluga automatski biti dostupna i na vašoj lokaciji. Proizvodi koji su navedeni na ovom Sajtu mogu da podležu različitim regulatornim zahtevima u zavisnosti od države u kojoj se koriste. Kao posledica toga , posetioci Sajta se mogu obavestiti da su određeni delovi ovog Sajta namenjeni isključivo određenim tipovima ekspertskih korisnika ili su namenjeni samo auditorijumu u pojedinim državama. Vi ne treba da tumačite sadržaje objavljene na ovom Sajtu kao promociju ili propagandni oglas za bilo koji proizvod ili korišćenje nekog proizvoda za koji ne postoji zakonski dobijena dozvola za puštanje u promet i koji ne ispunjava propise države u kojoj vi živite.
  12. Komapnija Teva održava ovaj Sajt kao vrstu pružanja usluge internet zajednici. Ovaj Sajt je dizajniran tako da obezbedi opšte informacije o kompaniji Teva i njenim proizvodima. Stranice objavljene na ovom Sajtu nisu namenjene obezbeđenju investicija niti medicinskih saveta, niti iste pružaju uputstvo vezano za odgovarajuću upotrebu proizvoda koje proizvodi ili prodaje komapnija Teva, kao i proizvoda koji se nalaze u razvojnom programu kompanije Teva ili njenih filijala, povezanih kompanija, ili kompanija koje poseduju Tevinu licencu ili predstavljaju Tevine partnere iz domena zajedničkog poduhvata.Informacije koje su objavljene na ovom Sajtu , a koje se odnose na proizvode koji imaju dozvolu za puštanje u promet ,smatraju se u potpunosti kvalifikovanim u odnosu na informacije propisane za tu vrstu proizvoda. Korisnici ovog Sajta treba da imaju u vidu da proizvodi koji su opisani na ovom Sajtu , a koji se nalaze u programu razvoja , nisu u potpunosti od strane neke od regulatornih agencija,okarakterisani kao bezbedni niti efikasni,te nisu odobreni za korišćenje ni na jednom mestu koje se nalazi van kliničkih ispitivanja.
  13. Ni jedna od informacija objavljenih na ovom Sajtu ne predstavlja nikakav poziv niti ponudu za investiranje niti trgovanje hartijama od vrednosti (obveznicama) ili američkim, depozitarno izdatim priznanicama komapnije Teva. Posebno skrećemo pažnju na to da se aktuelni rezulati i događanja mogu razlikovati od bilo kakve prognoze, mišljenja ili očekivanja koje je izraženo na ovom Sajtu, a skrećemo pažnju i na činjenicu da se na prethodna kretanja cena hartija od vrednosti ne smete oslanjati kao na pokazatelj njihovog kretanja u budućnosti.
  14. Kompanija Teva , može , u bilo koje doba , izvršiti reviziju navedenih Termina i uslova tako što će izvršiti ažuriranje ovog postavljenog teksta. Takve revizije su obavezujuće za korisnike ovog Sajta i stoga treba povremeno da posetite ovu stranicu kako bi ste imali uvid u tekuću ,objavljenu verziju Termina i uslova koji su , ponovo napominjemo , za vas obavezujući.