Tervishoiutöötajate teavitamine

Teatise tervishoiutöötajatele leiate siit.

Info, mida kogume

Kui sõlmite "UAB Sicor Biotech" ja (või) selle tütarettevõtetega Lätis või Eestis ("Teva") lepingu, küsite Teva veebilehel informatsiooni või esitate muul viisil teabenõude Tevale, võime me küsida, koguda ja töödelda järgmisi isiklike andmeid:

• Nimi;

• Teie elukutse, meditsiiniline eriala, teie kompetentsus, teie ametialased huvid ja organisatsioon, millega te olete seotud;

• Teie sugu;

• Teie erialased kontaktandmed, näiteks teie e-posti aadress, postiaadress ja kontakttelefon;

• Teva poolt Teiega sõlmitud lepingutega seotud teave, näiteks lepingu liik, kestus ja sõlmitud lepingu otsene või kaudne väärtus. See võib olla seotud Teva või kolmanda osapoole korraldatud üritustega seotud teenustasu / konsultatsioonide ja seotud kuludega ja / või registreerimistasude, reisi- ja majutuskuludega;

• Teie poolt lepingu sõlmimiseks vajalik teave, näiteks isikukood, äriregistri number, käibemaksukohustuslasena registreerimise number, sotsiaalkindlustuse number, elukoha aadress ja muu teave, mille te meile esitate autoriõiguse ja (või) teenuslepingu sõlmimiseks;

• Teie osalemine meie koolitustel, sümpoosionidel, kongressidel, seminaridel;

• Meie suhtlus teiega. Kui me saadame teile uudiskirja või teabe e-posti teel, võime saada uudiskirja avamisel automaatselt teate või klõpsata uudiskirja lingil. Kui helistate meile, registreerib meie klienditugi teie küsimused ja kaebused meie andmebaasis. Samuti võime salvestada telefonikõnesid koolituse eesmärgil või pettuste vältimiseks või pettuste vastu võitlemiseks.

Kuidas me teie andmeid kasutame ja jagame?

Teie andmeid töötleme suhete haldamiseks ja teiega suhtlemiseks, eelkõige järgmistel eesmärkidel:

• Koolituste planeerimiseks ja koolitustel osalemiste ülevaate saamiseks, näiteks kutsuda teid osalema sümpoosionidele, kongressidele, seminaridele, teha turu-uuringuid, teaduskoostööd või teadusuuringuid;

• Teiega sõlmitud lepingute haldamiseks ja mõnel juhul palgakulude üle arvestuse pidamiseks;

• meditsiiniliste ja reklaamikülastuste ning kohtumiste ja täiendavate turundustegevuste korraldamiseks ja kavandamiseks;

• Edastamaks  teile erialast infot, mis vastab teie teadmisvajadustele ja professionaalsusele. Selleks, et mõista, mis on teie jaoks asjakohane, võime me kasutada automaatseid tööriistu ülalnimetatud isikuandmete kogumiseks ja analüüsimiseks. Näiteks kui meie analüüs näitab, et teid võib huvitada teatud tüüpi tooteteave, võime kohandada meie uudiskirja pakkumiste sisu, mis meie arvates on teie jaoks asjakohased. Võite tühistada oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil igal ajal, kasutades igas teatises esitatud tühistamislinki või võtke meiega ühendust allpool oleva e-posti aadressiga.

• Statistika tegemine. Me kasutame automaatseid vahendeid statistilise uuringute tegemiseks üldistes suundades meie teenuste kasutamisel ning meie tervishoiutöötajate ja väljavaadete omaduste ja kutsealaste huvide kohta. Uuringute läbiviimiseks võime me ühendada ja analüüsida erinevat tüüpi andmeid, nagu eespool kirjeldatud. Kasutame ainult koondandmeid ja ei kasuta nime, e-posti aadressi ega muud otseselt tuvastatavat teavet. Samuti võime kombineerida selliseid koondandmeid meie grupi ettevõtetelt saadud teabega.

• kõikide juriidiliste kohustuste täitmine, sealhulgas avalikustamiskohustused (nt EFPIA avalikustamiskoodeksi [1] alusel).

Teie isikuandmeid töötleme järgmistest juriidilistest põhjustest tulenevalt: teiega lepingu täitmiseks, et täita teie poolsel nõusolekul või seaduslike huvide või kolmanda isiku huvidega seotud juriidilisi kohustusi, nagu eelpool kirjeldatud.

Teie isikuandmeid võime jagada:

• Teva volitatud töötajad, kellel on vajadus teada (nt jurist lepingu koostamiseks, raamatupidamine, koostööküsimustega tegelev meeskond, kõrvaltoimete aruannete puhul PhV haldur jne);

• volitatud teenusepakkujad ja töötlejad, kes aitavad meil meie tegevusi juhtida (näiteks meie uudiskirjade saatmiseks);

• asjaomased asutused.

Kui kaua me salvestame teavet ja Teie õigused:

Teva vastutab käesolevas teatises kirjeldatud isikuandmete kogumise ja kasutamise eest. Võite meiega ühendust võtta e-posti aadressil allpool:

• kohaliku volitatud isikuandmete kogujaga saate ühendust järgmiste e-posti aadresside  teel: Leedus: info@sicor.lt , Lätis: tevalatvia@teva.lv , Eestis: tevaestonia@teva.ee ;

• Teva Europe andmekaitseametnikuga saab ühendust võtta: EUprivacy@tevaeu.com

Vastavalt kehtivale andmekaitseseadusele säilitatakse teie andmed 5 aastat.

Teil on kehtivate seaduste alusel õigus paluda Teval oma teabe koopiat parandada, kustutada või piirata selle töötlemist või paluda meil osa sellest infost üle anda teistele organisatsioonidele. Teil on ka õigus esitada teatud töötlemisele vastuväiteid ja kui me oleme palunud teie nõusolekut, loobuda selle nõusoleku andmisest. Mõnes olukorras võivad need õigused olla piiratud - näiteks võime näidata, et meil on seaduslik nõue töödelda teie andmeid.

Nimetatud nõudmised saate saata e-posti teel järgmisel aadressil: EUprivacy@tevaeu.com. Võite meiega ka ühendust võtta sellel e-posti aadressil, kui teil on selle teatega seotud küsimusi, märkusi või kaebusi. Kui aga teil on lahendamata probleeme, on teil õigus esitada kaebus Leedu Riiklikule andmekaitseinspektsioonile (Valstybinė Duomenų Apsaugos Inspekcija, http://www.ada.lt;  e-mail: ada@ada.lt ), mis asub Vilniuses, Leedus .

Rahvusvaheline infovahetus

Kui teave edastatakse Euroopa Liitu mittekuuluvas riigis asuvale teenuseosutajale või töötlejale, on teave kaitstud Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud alustel näiteks programmiga, mille kohta Euroopa Komisjon on pidanud piisava kaitse tagamiseks või komisjoni poolt allkirjastatud heakskiidetud standardi kasutamiseks Lepingutingimusi. Kui soovite saada nende punktide koopiat, võtke ühendust TEVA andmekaitseametnikuga EUprivacy@tevaeu.com.

 

[1] EFPIA avalikustamiskoodeks: farmaatsiatööstuse ja -ühenduste Euroopa farmaatsiatoodete ja tootjate ühingute poolt tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele antava väärtuse üleandmise avalikustamine.