ANDMEKAITSE JA KÜPSISTE TEATIS

 

Käesoleva andmekaitse ja küpsiste teatise (edaspidi: teatis) on koostanud Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (edaspidi: Teva) ning Teva sidusettevõtted, sh UAB Teva Baltics ning viimase Läti ja Eesti haruettevõtted. Teva sidusettevõtete täieliku loeteluga saate tutvuda aadressil http://www.tevapharm.com. Tevale viidatakse andmekaitseteatises ka kui „meie“.

1. Teatise kohaldamisala

Teatis kirjeldab, kuidas teie isikuandmeid kasutatakse ja millised on teie andmekaitseõigused, sh õigus osa meie töötlustoimingutest keelata. Lisateavet oma õiguste ja nende kasutamise kohta leiate peatükist „Kuidas me säilitame teie teavet ja tagame teie õigused“. Andmekaitseteatis kehtib isikuandmetele, mida me kogume alljärgnevalt:

2. Saidid

Kogume teie isikuandmeid, kui külastate meie veebisaite (edaspidi: saidid). Meie sait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mille üle meil puudub kontroll. Teva ei vastuta teiste veebisaitide andmekaitsepõhimõtete ega -tegevuste eest. Samuti võime lisada linke eraldi andmekaitsepõhimõtete alusel tegutseva Teva või selle sidusettevõtte veebisaitidele. Kui liigute meie saidi kaudu nendele veebisaitidele, peaksite esmalt tutvuma sealsete andmekaitsepõhimõtetega ning selgitama välja, kuidas seal teie teavet kogutakse, kasutatakse ja jagatakse.

3. Huvide konflikti vältimine

Töötleme teie isikuandmeid, kui mõni meie töötajatest on teatanud teiega seotud võimalikust huvide konfliktist (s.t olukorrast, kus isiklikud, sotsiaalsed, majanduslikud, poliitilised või muud huvid seatakse Teva omadest ettepoole).

4. Teie roll tervishoiutöötajana

Teva kogub tervishoiutöötajate kohta teavet, kui suhtlete meiega otse või esindajate kaudu.

Teva kogub isikuandmeid ka arvukatest kolmandate isikute andmeallikatest, täpsemalt avalikult kättesaadavatest allikatest, nagu avalik tervishoiutöötajate register, avaldatud ajakirjad ja ürituste materjalid ning tervishoiutöötajate või nende tööandjate saidid. Teva kasutab kolmandatest isikutest andmepakkujate teenuseid oma tervishoiualaste teadmiste parandamiseks. Selline teave hõlmab teie ametikohta/ametikohti, pädevust, eriala, tööandjat, kogemust, publikatsioone ja muud erialast informatsiooni.

5. Tarnijate kontrollimine

Kui olete Tevaga seotud tarnija või tarnija töötajana, siis töötleme teie isikuandmeid, sh teie nime, isikukoodi, tööga seotud kontaktandmeid, pangakonto rekvisiite ning muud tööalast ja finantsinformatsiooni.

6. Kuidas me teie andmeid kasutame

Töötleme saitidelt kogutud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Teie nõusolekul:
 • info jagamine Teva äritegevuse, toodete või teenuste kohta; otseturundus e-posti teel ja/või sotsiaalmeedia kaudu (nt Facebook, Messenger); ning
 • küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiarakenduste paigutamine teie seadme(te)sse, nagu on kirjeldatud allpool peatükis „Küpsised ja nendega seotud jälgimistehnoloogiad“.
 • Teva õigustatud ärihuvide edendamine, täpsemalt:
 • vastamine teie päringutele või muudele sõnumitele, mille olete meile saitide kaudu edastanud;
 • saitide kasutuse analüüsimine, et täiustada pidevalt selle sisu ja hinnata selle toimimist;
 • nii saitide kui ka meievahelise suhtluse optimeerimine ja kohandamine.

Juhul, kui on vaja kontrollida huvide konflikti, töötleme teie isikuandmeid järgmiselt:

 • Teva õigustatud ärihuvide edendamine, täpsemalt:
 • huvide konflikti kontrollimine ja hindamine, kui Teva töötaja on teinud kindlaks, et teie puhul võib tekkida huvide konflikt Tevaga, ja sellise teabe säilitamine; ning
 • asjakohaste meetmete võtmine huvide konflikti lahendamiseks.

Kui olete tervishoiutöötaja, siis töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Teie nõusolekul, kui see tuleneb seadusandlusest: teiega ühenduse võtmine või muul viisil Teva toodete või ürituste kohta teavitamine.
 • Teva õigustatud ärihuvide edendamine, täpsemalt:
  • meievahelise suhte arendamine ja hoidmine tervishoiusektori paremaks mõistmiseks;
  • teiega kontakteerumine või muul viisil Teva toodete või sündmuste kohta teabe jagamine, v.a juhul, kui selleks on seaduse alusel vajalik teie nõusolek;
  • kommunikatsiooni kohandamine vastavalt teie asjatundlikkusele ja erialale;
  • analüüsimine, kuidas te meie saite kasutate, millised on teie huvid ja kogemused; teabe kogumine seoses meie esindajate kõnede või külastustega;
  • koolitus-, teavitus- ja kommunikatsioonitegevuste korraldamine ning nendega seotud jätkutegevused, nt teie kutsumine sümpoosionitele, kongressidele, seminaridele, aruteludele ning turundusuuringute, teaduskoostöö või uuringute korraldamine;
  • veendumine enne teiega isiklikult teenuselepingu sõlmimist, et teie asjatundlikkus ja kogemused vastavad meie teenusevajadusele (teatud juhtudel on meil selleks seaduslik kohustus); ning
  • teie sooritatud ostude ja teilt kogutud muu teabe hindamine, sh teie turunduseelistused ning teave selle kohta, kuidas te kasutate meie asjaomaseid saite (kui see on kohaldatav).
 • Seadusjärgse kohustuse täitmine:

  • veendumine enne teiega isiklikult teenuselepingu sõlmimist, et teie asjatundlikkus ja kogemused vastavad meie teenusevajadusele.
 • Lepingu sõlmimise korral selle täitmine, täpsemalt:

  • kõigi teiega seotud lepinguliste kohustuste täitmine, nagu teie tellimuste haldamine ja teile maksete tegemine; ning
  • tellimuste haldamine, küsimustele ja kaebustele vastamine toodete kohta, kui olete meile esitanud tellimuse, küsimuse või kaebuse.

Kui olete tarnija või tarnija töötaja, siis töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Teiega sõlmitud lepingu täitmine, sh maksete korraldamine teie teenuste eest.
 • Teva õigustatud ärihuvide edendamine, täpsemalt:
  • teiega ärisuhte hoidmine;
  • äritegevuse ja tarnelepingute kavandamine, korraldamine ja jälgimine;
  • turu-uuringud;
  • väidetava väärkäitumise uurimine;
  • Teva hoolsuskohustuse täitmine ühinemiste ja ülevõtmiste korral.

Töötleme teie isikuandmeid üldiselt järgmistel juhtudel:

 • teie nõusolekul olenevalt nõusolekus kirjeldatust;
 • vastamine küsimustele ja kaebustele, mille te võite Teva või Teva töötajate kohta esitada (see on meie õigustatud huvi);
 • seaduslike, regulatiivsete, ravimiohutuse järelevalve ja vastavusnõuete täitmine, eelkõige vastamine ametiasutuste järelepärimistele;
 • kõigi seadusest tulenevate ja eneseregulatsiooni puudutavate kohustuste täitmine, sh läbipaistvuse ja avalikustamise ning altkäemaksust hoidumise kohustus (see võib olla nii meie õigustatud huvi kui ka seaduslik kohustus);
 • meditsiiniteavet puudutavate järelepärimiste haldamine ja neile vastamine (see võib olla nii meie õigustatud huvi kui ka seaduslik kohustus);
 • andmete kasutamine seoses vaidluste lahendamise, juriidiliste nõuete, nõuetelevastavuse, regulatiivsete ja juurdlusest tulenevate eesmärkidega, mida Teva vajalikuks peab (sh sellise teabe avalikustamine seoses kohtumenetlusega) (see võib olla nii meie õigustatud huvi kui ka seaduslik kohustus).

Õigustatud huvi

Teva õigustatud huvi kohta täiendava info saamiseks võtke palun meiega ühendust allolevas peatükis „Teie õigused“ toodud kontaktandmete kaudu.

Teie isikuandmete jagamine

Teva avaldab teie isikuandmeid järgmist liiki saajatele (kuid üksnes juhul, kui see on vajalik saaja kohustuste täitmiseks):

 • meie töötajad (sh töötajad ja väliskonsultandid), kutselised nõustajad ja esindajad;
 • Teva kontserni muud funktsioonid ja ettevõtted üle kogu maailma, nagu Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. Iisraelis, Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Teva Croatia (PLIVA HRVATSKA) ning Teva Pharmaceuticals USA Ltd, kes pakuvad IT-tuge, veebimajutust ja muid kontserni teenuseid, nagu personalitöö, raamatupidamine ja muu tugi;
 • kolmandatest isikutest teenuseosutajad, kes töötlevad teie isikuandmeid Teva nimel ja keda seovad lepingulised kohustused hoida teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja turvaliselt, nagu:
  • IT-toe, veebihostingu, CRM-hostingu, sündmuste halduse ja analüütikateenuse osutajad;
  • tarnija ja tarnija töötajate isikuandmete korral halduse, nõustamise ja logistiliste tugiteenuste pakkujad, hüvitiste haldamiseks investeerimispangad ja koolitusteenuse pakkujad;
  • õigusabifirmad juriidilistes küsimustes, sh võimalikud vaidlused, lepingute läbivaatamine jms;
  • päringute ja muude andmebaaside majutus- ja tugiteenuste pakkujad;
  • mitmesugused personalitöö, lähetuste ja haldusteenuste pakkujad;
 • valitsusasutused (sh maksuamet), regulatiivasutused ning õiguskaitseorganid, kui see on vajalik eespool mainitud põhjustel, tulenevalt seadusest või meie õigustatud huvi juriidiliseks kaitseks kooskõlas kohaldatava õigusega;
 • kui olete tervishoiutöötaja, siis asjaomased regulatiivasutused, nagu EMA ja farmaatsiavaldkonna eneseregulatsiooniorganid, nagu EFPIA;
 • kolmandatest isikutest isikuandmete allikad, kui peame kinnitama ja oleme kokku leppinud, et abistame neid teabe täpsuse tagamisel (näiteks kui olete tervishoiutöötaja, võime jagada isikuandmeid meie kolmandatest isikutest allikatega, kui saame teada, et teil on uus ametikoht);
 • juhul kui ettevõte müüakse või liidetakse mõne teise ettevõttega, siis potentsiaalselt meie nõustajad, võimaliku ostja nõustajad ning ettevõtte uued omanikud ja kolmandad isikud (ja nende nõustajad), kellega edaspidi ühineme või kelle omandame.

Küpsised ja nendega seotud jälgimistehnoloogiad

Küpsiste kasutamine saidil

Teva kasutab küpsiseid, et koguda teie kohta teavet ja salvestada teie veebieelistusi. Küpsised on väikesed andmeid sisaldavad tekstifailid, mis laaditakse veebisaidi külastamisel alla teie seadmesse. Kui te seda veebisaiti uuesti külastate, saadetakse küpsised sellele veebisaidile tagasi. See on kasulik, kuna nii tunneb veebisait teie seadme ära. Lisateavet küpsiste kohta leiate aadressilt www.allaboutcookies.org.

Kui soovite arvutisse salvestatud küpsised kustutada, otsige oma veebilehitseja abi ja toe menüüst juhised, kuidas leida üles küpsiseid salvestav fail või kataloog.

Lisateavet küpsiste kustutamise ja haldamise kohta leiate aadressilt www.allaboutcookies.org. NB! Küpsiste kustutamise (või edasise keelamise) korral ei pruugi teile olla kättesaadavad saidi teatud osad või funktsioonid.

Teva kasutab saidil järgmist liiki küpsiseid.

1. kategooria: Hädavajalikud küpsised

Need küpsised on vajalikud selleks, et sait toimiks tõrgeteta ning neid ei ole võimalik meie süsteemides välja lülitada. Üldjuhul paigaldatakse küpsised ainult vastuseks teie tegevusele, milleks on teie soov teenuseid kasutada, nt teie privaatsussätete seadistamine, sisselogimine või vormide täitmine. Te saate seadistada oma veebilehitseja neid küpsiseid blokeerima või teid nendest küpsistest teavitama, ent saidi mõned osad sel juhul ei toimi.

2. kategooria: Jõudlusküpsised

Nende küpsiste abil kogutakse teavet selle kohta, kuidas külastajad saiti kasutavad. Näiteks aitavad need küpsised meil mõista, kuidas külastajad saidile saabuvad ja seda lehitsevad või kasutavad, ning selgitada välja, kas näiteks navigatsioon, kasutajakogemus või turunduskampaaniad vajaksid täiustamist. Nende küpsistega kogutud andmeid kasutatakse üksnes saidi toimimise täiustamiseks. Näiteks et paremini mõista, kuidas kliendid saiti kasutavad, on meile abiks Google Analytics. Kui te ei soovi, et teie brauseris kasutatakse Google Analyticsit, võite installida järgmise Google plugina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_GB.

3. kategooria: Funktsiooniküpsised

Nende küpsiste eesmärk on parandada saidi toimivust ja isikupärastamist. Need küpsised jätavad meelde teie valikud (nt keelevalik). Seejärel saab neid kasutada selleks, et pakkuda teile rohkem teie valikutele vastavat külastuskogemust ja muuta saidi külastused kasutajapõhisemaks. Nende küpsistega kogutav teave võib olla anonümiseeritud ja nende abil ei saa jälgida teie tegevust teistel veebisaitidel.

4. kategooria: Sotsiaalmeediaküpsised

Meie saidil on nupud, mis võimaldavad teil liikuda kolmandate isikute sotsiaalmeediavõrgustikesse nagu Facebook, LinkedIn ja Twitter. Kui annate nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks nendele ettevõtetele või kui klõpsate ühendusnuppe, siis nõustute sellega, et teie seade pääseb ligi nendele veebilehtedele ning seadme andmed ja teie külastuse teave saadetakse asjaomasele sotsiaalmeediavõrgustikule, et pakkuda analüüsiteenuseid, sihitud reklaame ja muud, mis on nende andmekaitse eeskirjas ette nähtud (koos teabega teie privaatsuse kaitsmise õiguste ja võimaluste kohta). Need on saadaval järgmistel aadressidel: Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy, LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Twitter: https://twitter.com/en/privacy. Meie ei vastuta selle eest, kuidas need kolmandad isikud teie isikuandmeid kasutavad ega isikuandmete eest, mida te neile meie saidilt lahkudes edastate. Kui soovite kasutada oma andmesubjekti õigusi kolmandate isikute sotsiaalmeediasaidiga jagatud isikuandmete osas, siis võite võtta meiega ühendust aadressil EUprivacy@tevaeu.com või Facebooki, LinkedIni või Twitteriga nende andmekaitse eeskirjas kirjeldatud viisidel. Nõusoleku tagasi võtmiseks kasutage küpsiste eeliste haldamise linki.

5. kategooria: Reklaamiküpsised

Neid küpsiseid kasutatakse selleks, et pakkuda rohkem teie huvidele vastavaid reklaame. Samuti kasutatakse neid nii selleks, et piirata aega, mil te üht konkreetset reklaami näete kui ka selleks, et aidata mõõta reklaamikampaania tõhusust. Harilikult paigutavad reklaamiettevõtted neid meie loal. Küpsised jätavad meelde, et külastasite saiti ja seda teavet jagatakse teiste organisatsioonide, näiteks reklaamifirmadega.

Säilitusaeg

Küpsiste otsesel paigaldamisel säilitame küpsistega kogutud teavet maksimaalselt kuni 6 kuud.

Veebimajakate kasutamine

Mõned meie saidi lehed ja meie saadetud e-kirjad võivad sisaldada elektroonilisi kujutisi – nn veebimajakaid (ehk läbipaistvaid GIF-e), mille abil saame loendada, mitu kasutajat on meie lehti külastanud või e-kirju lugenud. Veebimajakad koguvad üksnes piiratud teavet, mille hulka kuuluvad küpsise number, lehe vaatamise kellaaeg ja kuupäev ning veebimajakat sisaldava lehe kirjeldus. Veebimajakad ei kogu isikuandmeid ja neid kasutatakse ainult konkreetse kampaania tulemuslikkuse mõõtmiseks.

Kuidas me teie teavet säilitame

Teie õigused (kehtib ainult Euroopas)

Olenevalt kohaldatavatest õigusaktidest võib teil olla õigus küsida Tevalt koopiat oma andmetest, paluda oma andmeid parandada, need kustutada või nende töötlemist piirata või paluda meil edastada osa andmeid teistele organisatsioonidele. Teil võib olla õigus ka teatud töötlemistoimingud keelata. Neid õigusi võib teatud juhtudel piirata – näiteks, kui suudame tõestada, et meil on teie isikuandmete töötlemiseks seaduslik kohustus.

Andmete töötlemiseks antud nõusoleku võite igal ajal tagasi võtta.

Teil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil. Kui tegemist on elektroonilise sõnumiga, siis järgige sõnumis esitatud juhiseid või võtke meiega ühendust alltoodud kontaktandmetel. Teatud saitidel võib olla võimalik muuta turunduseelistusi ka veebis.

Kui teil on seoses oma isikuandmete kasutamisega küsimusi või soovite kasutada oma õigusi või soovite muud teavet, näiteks koopiat õigustatud huvide kaalumise kohta, siis võtke ühendust Teva andmekaitseosakonnaga. Kui elate Euroopas, võtke meiega ühendust aadressil EUPrivacy@tevaeu.com. Kui elate väljaspool Euroopat, võtke meiega ühendust aadressil IL_Privacy.Tevail@teva.co.il. Loodame, et saame vastata kõikidele teie isikuandmete töötlemist puudutavatele küsimustele. Lahendamata probleemide korral on teil õigus esitada kaebus oma elukoha-, töökoha- või andmekaitserikkumise väidetava asukoha järgsele andmekaitseasutusele.

Rahvusvaheline andmeedastus

Rahvusvaheliselt tegutseva ettevõttena edastab Teva teie andmeid väljapoole teie asukohariiki ja Euroopa Majanduspiirkonda, sh Iisraeli ja Ameerika Ühendriikidesse, nagu on kirjeldatud peatükis „Teie isikuandmete jagamine“. Andmete edastamisel Iisraeli tugineb Teva Euroopa Komisjoni piisava kaitse otsusele andmete edastamise kohta Euroopa Liidust Iisraeli. andmekaitseraamistiku Privacy Shield sertifikaadile. Andmete edastamisel teistesse riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda tugineb Teva üldjuhul Euroopa Komisjoni heaks kiidetud lepingu tüüptingimustele. Lisateabe saamiseks asjaomase mehhanismi kohta esitage palun taotlus aadressil EUprivacy@tevaeu.com.

Andmekaitseteatise muutmine

Andmekaitseteatis võib aeg-ajalt muutuda. Teva avaldab teatise uuendatud versiooni sellel lehel ja võib kasutada muudatustest teavitamiseks muid asjakohaseid suhtluskanaleid.

Viimati uuendatud 2019. aasta novembris

Teva Ref: GP205