Kasutustingimused

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., aadress Baseli 5, Petach Tikva 49131, Iisrael (edaspidi: Teva) haldab seda saiti (edaspidi: sait) teie teavitamise, harimise ja teiega suhtlemise eesmärgil. Saidi kasutamine on vaba, kuid pidage meeles, et sellele pöördumist ja selle kasutamist reguleerivad järgmised tingimused (edaspidi: tingimused) ning kõik kohaldatavad õigusaktid.

1. Kasutustingimustega nõustumine

Saidile pöördudes ja seda sirvides nõustute eranditult kõigi kasutustingimustega ning olete teadlik sellest, et need tingimused asendavad kõik muud teie ja Teva vahel sõlmitud saiti puudutavad kokkulepped, v.a juhul, kui viimased on nende tingimustega vastuolus. Kui te tingimustega ei nõustu, ei tohi te veebisaiti kasutada.

Teva võib tingimused igal ajal läbi vaadata, uuendades seda postitust. Läbivaadatud versioon on teile siduv, mistõttu peaksite külastama lehte korrapäraselt, et hetkel kehtivate tingimustega kursis olla.

2. Intellektuaalomandi õigused

Teva kaitseb aktiivselt oma intellektuaalse omandi õigusi seaduse täies ulatuses, sh kriminaalvastutusele võtmine.

Kogu intellektuaalomand, mida saidil kuvatakse, sh kaubamärgid, kaubanimed, logod, teenindusmärgid, patendid, autoriõigused või ärisaladused (koos: intellektuaalomand), sh nimed Teva ja Copaxone, on Teva ja teiste ettevõtete registreeritud ja registreerimata intellektuaalomand. Saidi sisu ei tohi tõlgendada selliselt, et see annab kaudselt või ennetavalt või muul viisil litsentsi või õiguse kasutada mis tahes intellektuaalomandit ilma Teva või omandiõigusega kolmanda isiku kirjaliku loata.

Peate lähtuma eeldusest, et kõik, mida te saidil vaatate või loete, on autoriõigusega kaitstud ja seda ei tohi ilma Teva eelneva kirjaliku loata kasutada, v.a juhul, kui tingimustes või saidi tekstis on sätestatud teisiti. Saidil kasutatavate inimeste ja kohtade fotod on kas Teva omand või Teva kasutab neid loa alusel. Selliste fotode kasutamine on teil ja teie volitatud isikutel keelatud, v.a juhul, kui tingimustes või saidi tekstis on sätestatud teisiti. Fotode volitamata kasutamine võib olla autoriõiguse seaduste, kaubamärgiseaduste, eraelu puutumatuse ja avalikustamise seaduste või kommunikatsioonieeskirjade ja -reeglite rikkumine.

Saidil kuvatud materjale on lubatud laadida alla üksnes mitteäriliseks isiklikuks kasutamiseks eeldusel, et säilitate autoriõiguse ja muud omandi märked, mis materjalides sisalduvad või mis on saidil täpsustatud. Te ei tohi saidi sisu, sh tekste, pilte, helifaile ega videoid levitada, muuta, edastada, taaskasutada, edasi postitada, kopeerida, avalikustada, litsentsida ega kasutada avalikul ega ärilisel eesmärgil.

3. Saidi kasutamine

Saidi sisu kasutamine või linkimine tingimustega reguleerimata moel on rangelt keelatud.

Teva ei ole vaadanud kõiki selle saidiga lingitud saite läbi ega vastuta asukohaväliste lehtede ega lingitud saitide sisu eest. Asukohaväliste lehtede või muude saitide külastamine toimub teie omal vastutusel.

Saidi kaudu meili teel või muul moel toimuvat suhtlust või edastatavaid materjale (sh mis tahes andmed, küsimused, kommentaarid, ettepanekud vms), käsitletakse mittekonfidentsiaalsete ja ärisaladuse alla mittekuuluvatena. Kõike, mida te edastate või postitate, võib Teva või selle sidusettevõte kasutada mis tahes eesmärgil, sealhulgas, kuid mitte ainult taasesitamiseks, avalikustamiseks, edastamiseks, trükis avaldamiseks, ringhäälingus esitamiseks ja postitamiseks. Samuti on Teval õigus kasutada mis tahes eesmärgil (sealhulgas, kuid mitte ainult toodete arendamiseks, valmistamiseks, turundamiseks ja müügiks) mis tahes ideid, kontseptsioone, oskusteavet või tehnikaid, mis sisalduvad materjalides, mis te saidile saatsite.

Sait võib sisaldada teavet kogu maailma toodete ja teenuste kohta, mis ei pruugi igas asukohas saadaval olla. Viide tootele või teenusele sellel saidil ei tähenda, et selline toode või teenus on teie asukohas saadaval. Saidil viidatud toodetele võivad kehtida erinevad õigusaktides sätestatud nõuded olenevalt nende kasutusriigist. Sellest tulenevalt võidakse külastajaid teavitada, et saidi teatud jaotised on ette nähtud ainult teatud kasutajatele teatud riikides. Saidi sisu ei tohi tõlgendada ühegi teie asukohariigi seaduste ja eeskirjadega keelatud toote reklaami ega kasutamisõpetusena.

4. Vastutuse erandid ja piiramine

Kuigi Teva teeb mõistlikke jõupingutusi vigade või puuduste kõrvaldamiseks niipea, kui need on meile teatavaks saanud, ei garanteeri me, et sait on kogu aeg kättesaadav ja täiesti töökorras või et saidi sisus ei esine vigu ega puudusi. Ligipääs saidile ja selle sisule võib olla ajutiselt ilma etteteatamata peatatud süsteemivea, vajaliku hoolduse või paranduse tõttu või muudel põhjustel, mille üle Teval puudub kontroll.

Kuigi Teva võib aeg-ajalt arutelusid, vestlusi, postitusi, edastusi, teadetetahvleid jms jälgida või läbi vaadata, ei ole ettevõte selleks kohustatud ega võta mingit vastutust sellise sisu eest ega selles sisalduva mis tahes vea, au teotamise, laimu, vale, vahelejätu, valskuse, reklaammaterjali, kõlvatuse, pornograafia, labasuse, ohu, eraelu avalikustamise ega ebatäpsuse eest. Teil on keelatud postitada või edastada mis tahes ebaseaduslikku, reklaamivat, ähvardavat, laimavat, häbistavat, kõlvatut, skandaalset, vaenu õhutavat, pornograafilist või labast materjali või materjali, mis võiks kujutada endast kuritegu või seda soodustada, tuua kaasa tsiviilvastutuse või muul viisil rikkuda mis tahes seadust. Teva teeb õiguskaitseorganitega igakülgset koostööd ja täidab kohtuotsuseid, mis nõuavad, et Teva avalikustaks sellise teabe või materjalide postitaja isiku.

Teva haldab seda saiti teenuse osutamiseks internetikogukonnale. Sait on mõeldud üldise teabe jagamiseks Teva ja selle toodete kohta. Sait ei ole mõeldud investeeringute või meditsiinilise nõustamise jaoks ega anna juhiseid Teva toodetud või müüdavate toodete või Teva, tema tütarettevõtete, sidusettevõtete või litsentsiaaride või ühisettevõtete väljatöötatavate toodete korrektseks kasutamiseks. Saidi teave lubatud turustatavate toodete kohta on täies mahus kontrollitud, pidades täielikult kinni sellistele toodetele kehtivatest ettekirjutustest. Saidi kasutajad peaksid arvestama, et ükski regulatiivasutus ei ole veel kirjeldatud väljatöötamisel tooteid ohutuks ega tõhusaks tunnistanud ja neid ei tohi kasutada mujal kui kliinilistes uuringutes.

Mitte miski sellel saidil ei kujuta endast kutset ega pakkumist investeerida Teva aktsiatesse ega Ameerika hoidmistunnistustesse (ingl k American Depositary Receipt, ADR) või nendega kaubelda. Eelkõige võivad tegelikud tulemused erineda oluliselt saidil avaldatud mis tahes prognoosist, arvamusest või ootusest ning väärtpaberite hinda ei tohi võtta kui tagatist, et hind püsib selline ka edaspidi.

Te kasutate ja sirvite saiti oma vastutusel. Teva ega ükski muu selle saidi loomise, tootmise, majutamise ega pakkumisega seotud osapool ei vastuta ühegi otsese, juhusliku, tagajärjena ilmnenud, kaudse ega rahalist hüvitist nõudva kahju eest seoses saidile pöördumise või selle sisu kasutamisega. Eeltoodut piiramata esitatakse kõike saidil "NAGU ON" ILMA MIS TAHES OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSE GARANTIITA KAUBANDUSLIKU VÕI TEATUD OTSTARBEKS SOBIVUSE VÕI ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE KOHTA. Pange tähele, et osa kohtualluvusi ei luba kaudsete garantiide välistamist, nii et osa eeltoodud välistustest ei pruugi teie puhul kehtida. Uurige kaudse garantii välistamise keelu või piirangute kohta lähemalt kohalikest õigusaktidest.

Teva ei vastuta ühegi viiruse eest, mis võib saidile pöördumise, selle kasutamise või sirvimise või saidilt materjalide või andme-, teksti-, pildi-, video- või helifailide allalaadimise tulemusel teie arvutiseadmeid või muud vara kahjustada.

Mitte miski tingimustes ei välista ega piira Teva vastutust surma või isikukahju eest, mis leidis aset ettevõtte hooletuse tõttu, või muu kahju eest, mida ei saa kohaldatavate õigusaktide järgi piirata ega välistada.

5. Andmekaitse ja eraelu puutumatus

Teie turvalisus ja privaatsus on meile väga olulised. Lugege Teva andmekaitse eeskirja, et tutvuda tähtsa teabega isikuandmete kasutamise kohta saidil ja teie vastavate õiguste kohta.

6. Üldsätted

Kui mõni tingimustest kuulutatakse seaduse alusel ebaseaduslikuks, kehtetuks või muul moel kohaldamatuks, siis kustutatakse see tingimustest sellises ulatuses ja selle kohtualluvuse piires, kus see tingimus on ebaseaduslik, kehtetu või kohaldamatu. Ülejäänud tingimused jäävad alles, täielikult jõusse ja jätkuvalt siduvaks ning kohaldatavaks.

Tingimused on koostatud ja neid tõlgendatakse Iisraeli õiguse järgi. Tingimustest tulenevad erimeelsused lahendatakse eranditult Tel Avivi (Iisrael) kohtualluvuses.

7. Üldsätted

Kui teil on tingimuste kohta küsimusi, võtke meiega ühendust.

Teva Ref: GP204