Patsientide kaitse

Usume, et partnerlussuhted aitavad meil paremini mõista patsientide vajadusi.

Usume, et suhted patsiendiorganisatsioonidega on väärtuslikud ja töötame selle nimel, et mõista paremini patsientide vajadusi ning seada nad esikohale kõiges, mida teeme. See on aluseks läbipaistvatele partnerlussuhetele, mis on kesksel kohal patsientide ja nende hooldajate toetamisel nende teel parema tervise ja õnnelikuma elu poole.

Teva juhtpõhimõtted patsiendiorganisatsioonide kaasamisel:

Eetilisus ja ausus

Teva töötajatelt oodatakse patsiendiorganisatsioonidega suhtlemisel täielikku ausust.

Läbipaistvus

Teva suhtlus patsiendiorganisatsioonidega on avatud ja läbipaistev.

Teva avalikustab patsiendiorganisatsioonidele rahalise ja väheolulise mitterahalise toetuse. Veelgi enam – patsiendiorganisatsioonid võivad avaldada, et said oma programmile Teva toetuse, kui nad leiavad selle sobiva olevat. Teva üleilmne patsiendiorganisatsioonide kaasamise eeskiri on patsiendirühmadele kättesaadav.

Vastastikune kasu

Teva toetus patsiendiorganisatsioonidele keskendub patsientide, nende perede ja hooldajate heaolu parandamisele. Kõik patsiendiorganisatsioonidega ette võetud tegevused peavad näitama selget kasu patsientidele, kelle huvisid organisatsioon esindab.

Patsiendiorganisatsiooni ja Teva edukad partnerlused peavad tooma kasu mõlemale poolele. Seepärast püüab Teva luua patsiendiorganisatsioonidega vastastikku kasulikke suhteid valdkondades, kus mõlema eesmärgid ja esmatähtsad teemad kattuvad.

Sõltumatus

Tevaga koostööd tegev patsiendiorganisatsioon ei tohi oma sõltumatust kuritarvitada ega anda selleks vähimatki kahtlust. Patsiendiorganisatsioonil on õigus Teva seisukohtadele avalikult vastu astuda.

Nõuetele vastavus

Kogu suhtlus Teva töötajate (ja esindajate) ning patsiendiorganisatsioonide vahel järgib kõiki kohaldatavaid riiklikke eeskirju ja suuniseid ning Teva põhimõtteid.

Reklaami keeld

Teva ei tohi kasutada suhtlust ega suhteid patsiendiorganisatsioonidega oma toodete reklaamimiseks või teadlikkuse suurendamiseks oma toodete kohta, v.a riikides, kus otseturundus on lubatud juhul, kui see on kooskõlas kõigi kohaldatavate õigusaktidega ja Teva tootereklaami põhimõtetega.

Jaga seda lehte: